BASINDA_NSANCIL_-Cumhuriyet_BilimTeknoloji_2_Ocak_2015_s.1450_-_0002